logo
1 / 5
01.png
Bezproblémový přechod na ZŠ
Systematicky připravujeme děti pro vstup do základní školy. Máme třídu vybavenou PC s certifikovanými programy.
2 / 5
02.png
Hra jako přirozená činnost dítěte k učení a poznávání
Nabízíme dostatek času a prostoru na spontánní hru v MŠ i venku, v heterogenní skupině nebo mezi vrstevníky.
3 / 5
03.png
Pestrá nabídka činností
V rámci denního režimu nabízíme i nadstandardní aktivity, které zajišťují tvořivé paní učitelky se zájmem o zpěv, tanec a výtvarné činnosti, přírodu a pohyb.
4 / 5
04.png
Příznivé umístění mateřské školy
Umístění budovy nabízí skvělou příležitost k vycházkám do přírody. Rozvíjíme u dětí ekologické a estetické cítění, fantazii a tvořivost.
5 / 5
05.png
Dostatek pohybu
Děti mají spoustu příležitostí a podnětů k pohybovým aktivitám během celého dne. Využíváme také přilehlou terasu, zahradu i okolní přírodu.
1 2 3 4 5

Program

Školní vzdělávací program


Charakteristika vzdělávacího programu

Program naší mateřské školy vychází ze skutečnosti, že naše populace ve své uspěchanosti občas opomíjí mezilidské morální hodnoty a úctu k životu. Proto ústřední myšlenka naší práce je obsažena v mottu: „Mějme se rádi, kamarádi!“


Naším hlavním cílem je:

Tematické bloky

Dobré ráno, dobrý den, do školky jdu s úsměvem

- snažíme se o klidný přechod z rodiny do nového prostředí. Děti se seznamují s novým prostředím, kamarády, učitelkami a ostatními zaměstnanci. Učí se navazovat kontakt s ostatními, představit se i znát svoji značku, pozdravit, poděkovat, požádat. Poznávají nové hračky a dozvídají se, kam patří. Učí se přizpůsobit společnému programu, respektovat dohodnutá pravidla. Učí se domlouvat a spolupracovat. Zvládají jednoduchou sebeobsluhu.Co přinášíš, podzime? Brzy se to dozvíme!

- děti vnímají proměny přírody na podzim v lese, na zahradě i na poli. Zkoumají, jak podzim voní či chutná (ovoce a zelenina) a hrají si a experimentují s přírodninami. A i když sluníčko již nehřeje, s větrem je taky legrace - pouštíme draky.Dozvídají se, jak se zvířátka v lese chystají na zimu.


To jsem já

- děti poznávají sebe sama – své tělo, pocity, nálady. Zjišťují, jak si chránit své zdraví. Představují nám svoji rodinu, svůj domov. Dozvídají se spoustu nového o vývoji člověka od narození po stáří.


Ten vánoční čas, přiblížil se zas

- seznamují se s lidovými tradicemi a zvyky v adventním čase. Přivítají Mikuláše, seznámí se s vánočním příběhem. Učí se naslouchat druhým a sdělovat své pocity. Vyrábějí dárečky, vyzdobí si školku, pečou cukroví a zpívají koledy pro potěšení své i svých nejbližších. Učí se rozlišovat dobro a zlo. A hlavně si užívají vánoční atmosféry.


Sníh, led a mráz - nastal zimní čas

- získávají znalosti o dalším ročním období - jaké jsou charakteristické znaky zimy, zkoumají vlastnosti sněhu a ledu, pozorují vliv chladu a mrazu na přírodu, člověka a zvířata. Dozvídají se, kde na nás číhá nebezpečí, jak předcházíme úrazům a nemocem. Avšak také, jak si toto krásné roční období pořádně užít – zimní hry a sporty.


Hádej, kdo jsem a co dělám

- seznamují se s různými pracovními profesemi, uvědomí si význam lidské práce. V pohádkách odhalují rozlišné lidské vlastnosti – jako je lenost, pracovitost, píle, pečlivost apod. Rozšiřují si slovní zásobu. Sdělují, co dělají rodiče, co by rády dělali samy. Poznávají předměty kolem nás – pokusy a manipulací s předměty zjišťují jejich vlastnosti. Seznamují se s další tradicí, kterou je masopust. Prožívají karnevalové veselí ve školce.


Vydáme se letem, celým naším světem

- seznamují se s místem a prostředím, kde žijí (vesnice, republika, Země). Získávají povědomí o existenci jiných kultur a národností, učí se orientovat na mapě, používají encyklopedie. Získají povědomí o koloběhu vody a její potřebnosti, o významu životního prostředí pro člověka. Dozvídají se, co přírodě ubližuje a jak jí můžeme pomáhat.


Jaro ťuká na dveře, kdopak mu je otevře?

- poznávají charakteristické znaky jara, uvědomují si rozmanitost živé a neživé přírody. Pozorují probouzející se přírodu – rostliny, zvířata, mláďata. Vydají se probudit lesnímu praminek. Prožívají velikonoční svátky – vyrábějí, zpívají koledy, dozvídají se o českých zvycích. Užívají si i čarodějnické rejdění.


Chystáme se do školy

- vytváříme kladný vztah k intelektuálním činnostem – probouzíme zvídavost, chuť se učit, objevovat. Rozvíjíme mluvní projev, samostatnost, schopnost soustředit se, paměť, apod. Pěstujeme kladný vztah ke knížkám – co knihy nabízejí. Učíme se bezpečně pohybovat v dopravním provozu a slušně chovat v dopravních prostředcích. Sdělujeme si zážitky z cestování. Slavíme svátek našich maminek – příležitost potěšit blízkého člověka, vyjádřit lásku, hovoříme o významu rodiny, maminky pro vznik života.


Léto, milé léto, cos nám přineslo?

- vkládáme poslední díl do naší mozaiky – poslední roční období – léto. Jaké jsou jeho znaky (počasí, činnosti, květiny, plody). Slavíme svátek dětí, jezdíme na výlety, pořádáme sportovní soutěž - Školkiádu a velkou zahradní slavnost Jarmareček, na kterou zveme kamarády a dospělé z širokého okolí.


Hurá, prázdniny!

Odpolední aktivity pro nejstarší děti

Promyšlenou skladbou odpoledních aktivit vytváříme podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Dbáme na to, aby byly dodržovány zásady duševní hygieny a poměr činností byl vyvážený. Odpolední zájmové aktivity probíhají na základě dobrovolné účasti dětí.


Šikulka

Děti pracují s rozličným materiálem a nářadím. Pěstují si volní vlastnosti a vytvářejí pracovní návyky a dovednosti, procvičují jemnou motoriku. „Modeluje“ se zde přístup dětí k práci, k tomu, jak je důležité vážit si výsledků své práce a práce ostatních.


Dramatická činnost

Děti si zdokonalují komunikační dovednosti, rozvíjejí slovní zásobu, gramatickou stránku řeči, ale i kreativitu a tvořivost. Ztvárňují nejen pohádkové příběhy, ale učí se i základům společenského chování. Pomocí modelových situací se zamýšlíme nad problémem a nacházíme různá řešení.


Malý záchranář

Děti se seznamují s běžnými i mimořádnými situacemi, s nimiž se mohou setkat ve svém okolí (rizika v domácnosti, v přírodě, v dopravě, při kontaktu s cizí osobou). Učí je danou situaci vyhodnotit z hlediska osobního bezpečí, rozlišovat mezi bezpečným a rizikovým chováním v různých prostředích a v různých ročních obdobích. V situacích, kdy by mohlo být ohroženo jejich osobní bezpečí, hledají správná řešení. Řeší konkrétní problémy, nacházejí různé možnosti a varianty. Učí se komunikovat, obhajovat vlastní názor, rozhodovat. Děti prakticky nacvičují bezpečné chování v situacích, které mohou nastat. Děti se tak dozvídají, jak předcházet rizikovým situacím a jak správně reagovat v dané situaci.


Malý vědec - koumák

Děti se seznámí s taji přírodních věd (fyzika, chemie, přírodověda). Jednoduchými a rozmanitými experimenty, pokusy, pozorováním a praktickými činnostmi se seznámí s vlastnostmi vnějšího světa. Zjistí, co umí vzduch, jak hravá dokáže být voda, zvuk, světlo i jak se dá kouzlit v kuchyni. Poznají různé materiály a suroviny, jejich vlastností. Prostřednictvím praktických činností získají základní znalosti a manuální dovednosti (např. pracovní, pěstitelské, práce s mikroskopem, lupou, váhou, elektronickou stavebnici), kreativitu a pochopí některé logické souvislosti. Zábavnou formou  probouzíme u dětí zvídavost, zájem a radosti z objevování. Vytváříme základy pro intelektuální činnosti a probouzíme v dětech lásku k vědě. Učíme je chápat, že každý jev má nějaké vysvětlení. Rozvíjíme kooperativní dovednosti, trpělivost, samostatnost při rozhodování či obhajování vlastních názorů.


Hudební a pěvecké činnosti - „Sboreček“

Prostřednictvím čtyř hudebních činností - pěveckých, hudebně pohybových, poslechových a instrumentálních se snažíme probudit u dětí zájem o zpěv, rozvíjet rytmické cítění a naučit děti vnímat hudbu pro její krásu a jedinečnost.


Tance – lidové, country a orientální

Tancem podporujeme u dětí zdravý tělesný i duševní vývoj, rytmus i lásku k hudbě. Prostřednictvím lidové tvorby poznávají děti naše lidové tradice. Dozvídají se i o jiných hudebních žánrech a kulturách.


Počítače

Děti se formou úměrnou věku seznámí s PC, osvojí si jednoduché základy jeho ovládání. Tato aktivita dětem přibližuje počítač jako „pomocníka a rádce“ Kvalitní výukové programy pro předškolní věk mají akreditaci MŠMT.


Kuchtíci

U dětí přirozenou cestou utváříme návyky, které vedou ke zdravému životnímu stylu. Seznamují se s potravinami, s jejich původem a významem pro naše zdraví. Získávají pracovní návyky a dovednosti.Učí se spolu komunikovat a spolupracovat.Podporujeme přirozený osobnostní rozvoj, respektujeme dětské specifické potřeby a možnosti, respektujeme jedinečnost dítěte.

Rozvíjíme každé dítě po stránce fyzické, psychické a sociální v souladu s RVP, tak aby bylo schopné zvládat nároky života, které jsou na ně kladeny a které je očekávají v ZŠ.

Rozvíjíme komunikativní dovednosti, poznávací schopnosti, představivost, fantazii, pohybové a praktické dovednosti, samostatnost a schopnost rozhodovat, posilovat sebedůvěru, sebeovládání. Upevňujeme v dětech úctu ke zdraví, utváříme návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu. Seznamujeme děti se světem lidí, kultury a umění, vytváříme aktivní postoje a jejich vyjádření. Rozvíjíme úctu k životu ve všech formách.